[TÍNH NĂNG] HOẠT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TOÀN DÂN

Sự kiện Chiến Dịch Toàn Dân mở vào: 0h Thứ 2 - 23h Chủ Nhật, tất cả người chơi server đều được tham gia

Khiêu chiến ải thành công sẽ giảm 1 điểm thể lực. Ngoại trừ ải đặc biệt, mỗi người khiêu chiến thành công sẽ tăng 1 điểm tiến độ ải, tiến độ đầy sẽ công chiếm ải này

Công chiếm ải xong sẽ nhận thưởng: Kim Nguyên Bảo, Bạc, Đá Cường Hóa, Exp Tướng và đặc biệt nhất là mảnh Long Nha Tinh

Ngoài ra mỗi lần khiêu chiến ải đều nhận được chiến tích nhất định, tổng kết chiến dịch sẽ được nhận thưởng đặc biệt tùy theo xếp hạng.

Game